ebla gestió documental

CONSULTORIA ESPECIALITZADA EN ESTRATÈGIES I PLANS
DE GESTIÓ DOCUMENTAL I PRESERVACIÓ DIGITAL

EBLA GESTIÓ DOCUMENTAL

ebla Gestió Documental és un projecte professional que neix amb el propòsit d’oferir assessorament expert a qualsevol organització que vulgui desenvolupar o millorar la gestió dels documents i la informació digital que, com a resultat dels seus processos, evidencien les seves activitats de negoci.

    Aportem la nostra experiència, amb una trajectòria com a consultors de més de 15 anys, en projectes orientats a crear i mantenir adequadament evidències de les activitats de l’organització per tal d’assegurar el compliment de les obligacions de “compliance”, abordar la gestió dels riscos associats amb el control i la conservació dels documents, i millorar i agilitar els seus processos de negoci.

    Entenem que la gestió documental és un aspecte cabdal de la gestió per processos i la transformació digital, sobretot en entorns de treball col·laboratiu. Per això, treballem sempre a partir dels sistemes de gestió i els processos de negoci de cada organització, buscant la integració de les tres vessants d’una gestió eficaç dels documents i la informació digital: 

    • Estratègies de gestió documental: models, polítiques i directrius d’àmbit corporatiu per a crear i mantenir els documents.
    • Control dels documents: processos i eines documentals per a la creació, gestió i preservació dels documents.
    • Eines tecnològiques: disseny i configuració de les aplicacions informàtiques que gestionen documents, ja siguin aplicacions de negoci o aplicacions específiques de gestió documental.